वार्षिक नियोजन

वार्षिक नियोजनची गरज

 

शिक्षकांना विषयनिहाय घटकाचे योग्य नियोजन करण्यासाठी वार्षिक नियोजनाची आवश्यकता असते. वार्षिक नियोजनामुळे शिक्षकांना माहे निहाय अभ्यासक्रमातील घटकाची सांगड घालता येणे सुलभ जाते व अध्ययन अध्यापनाची क्रिया प्रभावीपणे घडूण येते.

वार्षिक नियोजन इ ५ वी

Download

वार्षिक नियोजन इ ४ थी

Download

वार्षिक नियोजन इ ३ री

Download

error: Content is protected !!