शर्थीने खिंड लढवली
May 10, 2020
Disclaimer
July 21, 2020

 

शिक्षकांना विषयनिहाय घटकाचे योग्य नियोजन करण्यासाठी वार्षिक नियोजनाची आवश्यकता असते. वार्षिक नियोजनामुळे शिक्षकांना माहे निहाय अभ्यासक्रमातील घटकाची सांगड घालता येणे सुलभ जाते व अध्ययन अध्यापनाची क्रिया प्रभावीपणे घडूण येते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!